บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย6 มิถุนายน, 2564

R2R พัฒนางานวิจัยสู่งานประจำ กับอริสา โพธิ์ชัยสาร

คุณมิลค์ อริสา โพธิชัยสาร ทำงานอยู่ในส่วนงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล หรือ “Routine to Research - R2R”
6 มิถุนายน, 2564

R2R พัฒนางานวิจัยสู่งานประจำ กับอริสา โพธิ์ชัยสาร

คุณมิลค์ อริสา โพธิชัยสาร ทำงานอยู่ในส่วนงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล หรือ “Routine to Research - R2R”