บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย15 พฤศจิกายน, 2563

สันติภาวัน การก่อตั้งสถานพำนักภิกษุอาพาธระยะท้าย

โดยทั่วไปแล้วฆราวาสส่วนใหญ่เมื่อป่วยระยะสุดท้าย จะได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลในระยะหนึ่ง
15 พฤศจิกายน, 2563

สันติภาวัน การก่อตั้งสถานพำนักภิกษุอาพาธระยะท้าย

โดยทั่วไปแล้วฆราวาสส่วนใหญ่เมื่อป่วยระยะสุดท้าย จะได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลในระยะหนึ่ง