บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย4 ตุลาคม, 2563

การดูแลจิตใจผู้ดูแลด้วยแคร์คลับ

เปิดประสบการณ์เรียนรู้กับกลุ่มคนทำงานหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล ผู้ดูแลผู้ป่วย และตัวผู้ป่วยเอง
12 กรกฎาคม, 2565

พีพีอีทางใจ: เมื่อผู้ดูแลต้องการการดูแล

บุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ดูแลคนไข้หรือผู้ดูแลคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยเรื้อรังเป็นเวลานานมักเผชิญกับความเหนื่อยล้าทางกายและใจ
4 ตุลาคม, 2563

การดูแลจิตใจผู้ดูแลด้วยแคร์คลับ

เปิดประสบการณ์เรียนรู้กับกลุ่มคนทำงานหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล ผู้ดูแลผู้ป่วย และตัวผู้ป่วยเอง
12 กรกฎาคม, 2565

พีพีอีทางใจ: เมื่อผู้ดูแลต้องการการดูแล

บุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ดูแลคนไข้หรือผู้ดูแลคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยเรื้อรังเป็นเวลานานมักเผชิญกับความเหนื่อยล้าทางกายและใจ