parallax background
 

ติดต่อเรา

PEACEFUL DEATH PROJECT


กลุ่ม Peaceful Death

45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา)
ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

Peaceful Death Fanpage หรือ
Line @peacefuldeath หรือ
โทร: 081-408-3534
E-mail: peacefuldeath2011@gmail.com


ช่องทางบริจาค

โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงไทย สาขาอรุณอมรินทร์
เลขที่ 157-0-19414-9
ชื่อบัญชี นส.วรรณา จารุสมบูรณ์ หรือ
นส.ฐนิดา อภิชนะกุลชัย หรือ
นายเอกภพ สิทธิวรรณธนะ (บริจาค)

ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของท่านได้ที่
Peaceful Death Fanpage หรือ
Line @peacefuldeath หรือ
peacefuldeath2011@gmail.com