บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย10 มกราคม, 2564

HR Corner ชุมขชนกรุณาในที่ทำงาน

คุณวิชญา โมฬีชาติ นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสนใจเรื่องการเตรียมตัวตายจากการที่คุณพ่อป่วยเป็นมะเร็ง
10 มกราคม, 2564

HR Corner ชุมขชนกรุณาในที่ทำงาน

คุณวิชญา โมฬีชาติ นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสนใจเรื่องการเตรียมตัวตายจากการที่คุณพ่อป่วยเป็นมะเร็ง