บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย22 พฤศจิกายน, 2563

ชุมภูกรุณา พื้นที่ชุมชนกรุณา จ.เชียงใหม่

นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ แล้ว พ่อหลวงอนันต์ แสงบุญ ยังทำหน้าที่จิตอาสาเรื่องคนพิการ
22 พฤศจิกายน, 2563

ชุมภูกรุณา พื้นที่ชุมชนกรุณา จ.เชียงใหม่

นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ แล้ว พ่อหลวงอนันต์ แสงบุญ ยังทำหน้าที่จิตอาสาเรื่องคนพิการ