บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย3 มกราคม, 2564

ชุมชนกรุณาห้วยยอด

พระกฤษดา ขันติกโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดห้วยยอดและผู้ก่อตั้งชมรมชายผ้าเหลืองเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย
3 มกราคม, 2564

ชุมชนกรุณาห้วยยอด

พระกฤษดา ขันติกโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดห้วยยอดและผู้ก่อตั้งชมรมชายผ้าเหลืองเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย