บทความ

เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจความตาย18 เมษายน, 2564

CoCoFa ระบบนิเวศที่เอื้อต่อชุมชนกรุณา กับสุธีลักษณ์ ลาดปาละ และพันธกานต์ อินต๊ะมูล

วมสนทนาเรื่องระบบนิเวศที่เอื้อต่อชุมชนกรุณากับคุณสุธีลักษณ์ ลาดปาละ และคุณพันธกานต์ อินต๊ะมูล ทีมงานชุมชนกรุณาในภาคเหนือที่สนใจเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
18 เมษายน, 2564

CoCoFa ระบบนิเวศที่เอื้อต่อชุมชนกรุณา กับสุธีลักษณ์ ลาดปาละ และพันธกานต์ อินต๊ะมูล

วมสนทนาเรื่องระบบนิเวศที่เอื้อต่อชุมชนกรุณากับคุณสุธีลักษณ์ ลาดปาละ และคุณพันธกานต์ อินต๊ะมูล ทีมงานชุมชนกรุณาในภาคเหนือที่สนใจเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง