วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์การุณรักษ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานประชุม Virtual Conference on Death and Grief Literacy

งานประชุมนี้ ได้รับเกียรติจาก Kerrie Noonan จากสถาบัน Death Literacy Institue และ Joanna Mcllveen จาก South Eastern Sydney Local Health District ให้ความรู้เกี่ยวกับ Death & Grief Literacy (ความรู้เท่าทันความตายและความสูญเสีย) ณ ศูนย์การุณรักษ์ โดยกลุ่ม Peaceful Death ได้รับเกียรติแบ่งปันประสบการณ์ตัวอย่างการพัฒนาความรู้เท่าทันความตายและความสูญเสียด้วย

ท่านที่สนใจ สามารถติดตาม Playlist วีดีโอหัวข้อดังกล่าวได้จากลิงก์นี้ https://youtube.com/playlist...

หัวข้อการเรียนรู้

 • Death Literacy, what it is, why it's important โดย Kerrie Noonan
 • Grief Literacy: Joanna Mcllveen
 • Q&A
 • How to start a program
 • Example from Thailand, Peaceful Death Group
 • Panel Discussion: How can we make it happen

ภาคีร่วมจัด

 • ศูนย์การุณรักษ์ รพ.ศรีนครนินทร์
 • สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
 • Thai Palliative Care Network
 • Peaceful Death
 • ชีวามิตร
 • มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
 • Death Literacy Institute