เขียนโดย นายประพัทธพงษ์ สุขเต็มดี และ น.ส.ธมนวรรณ เสือสกุล

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 ชีวามิตร ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนชีวิต "วิชาชีวิต มิติการแพทย์" จัดกิจกรรมเวทีเสวนาปิดห้องเรียนในหัวข้อ “การดูแลแบบประคับประคอง..ทางเลือกที่คุณเลือกได้” โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีจุดประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง คุณภาพชีวิตระยะท้ายและการตายดี ทั้งยังเป็นกระบอกเสียงนำไปสู่การสร้างชุมชนที่สนับสนุนเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง การอยู่ดี และการตายดีในสังคมไทย จัดขึ้นที่อาคารไทยเบฟควอเตอร์ คลองเตย ชั้น 3 ห้องประชุม 301

เวทีเสวนาหัวข้อ “การดูแลแบบประคับประคอง..ทางเลือกที่คุณเลือกได้ ” มีวิทยากร คือ ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร (ผู้อำนวยการ บริษัท เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด), พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินหายใจและปอด ไอซียู), นพ.ภิญโญ ศรีวีระชัย (แพทย์ด้านการดูแลแบบประคับประคอง ศูนย์บริรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช) และ อ.พญ.เรือนขวัญ กันหสิงห์ (ศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

ประเด็นที่น่าสนใจจากเวทีเสวนาการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) คือ การเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทยยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก มีบุคคลส่วนน้อยที่จะรู้จักหรือให้ความสนใจ แม้ในวงการแพทย์เองก็ยังมีแพทย์ Palliative Care อยู่ไม่มาก เนื่องจากยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเท่าที่ควร ทำให้ภาคประชาชนต้องผสานงานและช่วยกระจายข่าวกันเอง ส่งผลให้การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควรและมีบุคคากรสำหรับการทำงานด้านนี้ไม่เพียงพอ

การทำงานของแพทย์มีส่วนสำคัญ จากประสบการณ์การทำงานของวิทยากรได้กล่าวไว้ว่า “แพทย์แต่ละแผนกมีแนวคิดที่แตกต่างกัน ทำให้เมื่อถึงเวลาที่ผู้ป่วยต้องการจากไป แพทย์บางส่วนยังคงรักษาเพื่อยื้อชีวิตไว้ ซึ่งขัดต่อประสงค์ของผู้ป่วย ดังนั้นการเขียนความต้องการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการบอกความต้องการกับญาติหรือคนใกล้ชิด จะช่วยให้เป็นไปตามประสงค์ของผู้ป่วยมากขึ้น”

นอกจากนี้ภายในงานยังประกอบไปด้วย บูธจากเพื่อนชีวามิตร ได้แก่ เยือนเย็น, Peaceful Death, Art for cancer, forOldy, Joyride, มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่, ศูนย์บริรักษ์ โรงพยาบลศิริราช, โรงพยาบาลเด็ก,โรงพยาบาลคูน, LE ชีวิตยกระดับ และ วางใจ สปาใจ

หากสนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ของชีวามิตร หรือทางเพจ Facebook ชีวามิตร Cheevamitr Social Enterprise