ชุมชนกรุณา ร่วมมือกันดูแลประคับประคอง

วันฮอสพิซและการดูแลแบบประคับประคองสากลปีนี้ นำเสนอคำขวัญ ชุมชนกรุณา ร่วมมือกันดูแลประคับประคอง (Compassionate Communities Together for Palliative Care) ด้วยกลุ่ม Peaceful Death และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา ทำงานตรงกับประเด็นขับเคลื่อนของ World Hospice and Palliative Care Alliance จึงนำเสนอเนื้อหาชุมชนกรุณา สถานการณ์ และแนวทางเร่ิมต้นพัฒนาชุมชนกรุณา

เรียนรู้ความตาย เข้าใจชีวิต


บทความ

16 สิงหาคม, 2566

กัลยาณมิตรชื่อสติ…มรดกธรรมที่ไม่เคยล้าสมัยของ หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

สิงหาคมเป็นเดือนแห่งการเกิดและมรณภาพของหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต วัดท่ามะไฟหวาน และวัดป่ามหาวัน (ภูหลง) จังหวัดชัยภูมิ
7 กรกฎาคม, 2566

คนรุ่นใหม่กับการดูแล “ใจ” ผู้ป่วยในครอบครัว

ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ แต่เราสามารถ “วางใจ” ให้ถูกที่ เพื่อรับมือกับความเจ็บป่วยแบบไม่เครียดไม่ทุกข์มากนั
29 พฤษภาคม, 2566

นักเรียนเศร้า เราดูแล

ท่ามกลางข่าวร้ายรายวัน นักเรียนถูกเพื่อนและสังคมออนไลน์ทำร้ายร่างกายและจิตใจจนทำร้ายตัวเอง ส่วนบ้านก็ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัย เด็กบางคนถูกพ่อแม่ข่มขู่ ทำร้าย ทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ
29 พฤษภาคม, 2566

รับฟังประสบการณ์ชุมชนกรุณาภาคเหนือ สังคมที่งดงามจากการร่วมลงมือทำ

ปี 2578 เป็นปีที่คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนผ่านเข้าสูงอายุเต็มตัว หมายความว่าสังคมต้องเผชิญสถานการณ์ผู้สูงวัยที่ป่วยเรื้อรังและป่วยระยะสุดท้ายมากขึ้น
29 พฤษภาคม, 2566

ศิลปะกับการพัฒนากลุ่มผู้ดูแล

ศิลปะมีพลัง ศิลปะส่งผลต่อความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คน และสร้างผลกระทบทางสังคม ในประเด็นด้านสุขภาพและการดูแลแบบประคับประคอง
14 มีนาคม, 2566

สนทนากับผู้ดูแลผ่านงานศิลปะสะท้อนประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

เรื่องการดูแลผู้ป่วย มักเป็นเรื่องที่แต่ละครอบครัวต้องจัดการกันเอง เรื่องเล่าจากประสบการณ์เหล่านี้แทบไม่เคยถูกสื่อสารออกสู่สังคมภายนอกเท่าไหร่นัก

กิจกรรมที่กำลังดำเนินการ


สมุดเบาใจ

เครื่องมือช่วยสํารวจความต้องการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ


สมุดเบาใจเป็นเครื่องมือช่วยสํารวจความต้องการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เมื่อท่านเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิต ช่วยวางแผนและสื่อสารความต้องการให้ครอบครัวและทีมสุขภาพได้รับรู้

รายละเอียดเพิ่มเติม

MEDIA CENTER

บริการให้ดาวน์โหลดสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้

บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ กับการดูแลแบบประคับประคอง แนวทางและแหล่งข้อมูลที่ใช้ได้จริงเพื่อสนับสนุนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติ

Quality health services and palliative care: practical approaches and resources to support policy, strategy and practice

ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลก ได้ตีพิมพ์เอกสารเรื่อง Quality health services and palliative care: practical approaches and resources to support policy, strategy and practice (บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ กับการดูแลแบบประคับประคอง) สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองให้ผสานอยู่ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เอกสารชิ้นนี้เสนอให้การออกแบบการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและการดูแลแบบประคับประคองผ่าน ประเด็นสำคัญ 7 ประเด็น ได้แก่ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เอาคนเป็นศูนย์กลาง ทันเวลา เท่าเทียมประสานเช่ือมโยง และมีประสิทธิผล

Peaceful Death ได้แปลบทสรุปผู้บริหารเป็นภาษาไทย

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

สนใจสมัครรับข่าวสารหรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสุขภาพระยะท้ายและการตายดี กรุณากรอกอีเมลของท่านที่นี่