ชุมชนกรุณา ร่วมมือกันดูแลประคับประคอง

วันฮอสพิซและการดูแลแบบประคับประคองสากลปีนี้ นำเสนอคำขวัญ ชุมชนกรุณา ร่วมมือกันดูแลประคับประคอง (Compassionate Communities Together for Palliative Care) ด้วยกลุ่ม Peaceful Death และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา ทำงานตรงกับประเด็นขับเคลื่อนของ World Hospice and Palliative Care Alliance จึงนำเสนอเนื้อหาชุมชนกรุณา สถานการณ์ และแนวทางเร่ิมต้นพัฒนาชุมชนกรุณา

เรียนรู้ความตาย เข้าใจชีวิต


บทความ

1 พฤษภาคม, 2567

แรงงานข้ามชาติกับสิทธิการอยู่ดีตายดี

แรงงานข้ามชาติสร้างประเทศ สนับสนุนการดูแลสุขภาพของแรงงานข้ามชาติทั้งในระบบบริการสุขภาพตามสิทธิที่พึงมี
1 พฤษภาคม, 2567

ความป่วยไข้และการตายของคนในคุก

เรือนจำกักขังแค่เพียงอิสรภาพ แต่ความเป็นมนุษย์และสิทธิการเข้าถึงการดูแลความป่วยไข้
16 สิงหาคม, 2566

กัลยาณมิตรชื่อสติ…มรดกธรรมที่ไม่เคยล้าสมัยของ หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

สิงหาคมเป็นเดือนแห่งการเกิดและมรณภาพของหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต วัดท่ามะไฟหวาน และวัดป่ามหาวัน (ภูหลง) จังหวัดชัยภูมิ
7 กรกฎาคม, 2566

คนรุ่นใหม่กับการดูแล “ใจ” ผู้ป่วยในครอบครัว

ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ แต่เราสามารถ “วางใจ” ให้ถูกที่ เพื่อรับมือกับความเจ็บป่วยแบบไม่เครียดไม่ทุกข์มากนั
29 พฤษภาคม, 2566

นักเรียนเศร้า เราดูแล

ท่ามกลางข่าวร้ายรายวัน นักเรียนถูกเพื่อนและสังคมออนไลน์ทำร้ายร่างกายและจิตใจจนทำร้ายตัวเอง ส่วนบ้านก็ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัย เด็กบางคนถูกพ่อแม่ข่มขู่ ทำร้าย ทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ
29 พฤษภาคม, 2566

รับฟังประสบการณ์ชุมชนกรุณาภาคเหนือ สังคมที่งดงามจากการร่วมลงมือทำ

ปี 2578 เป็นปีที่คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนผ่านเข้าสูงอายุเต็มตัว หมายความว่าสังคมต้องเผชิญสถานการณ์ผู้สูงวัยที่ป่วยเรื้อรังและป่วยระยะสุดท้ายมากขึ้น

กิจกรรมที่กำลังดำเนินการ


สมุดเบาใจ

เครื่องมือช่วยสํารวจความต้องการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ


สมุดเบาใจเป็นเครื่องมือช่วยสํารวจความต้องการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เมื่อท่านเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิต ช่วยวางแผนและสื่อสารความต้องการให้ครอบครัวและทีมสุขภาพได้รับรู้

รายละเอียดเพิ่มเติม

MEDIA CENTER

บริการให้ดาวน์โหลดสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้

บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ กับการดูแลแบบประคับประคอง แนวทางและแหล่งข้อมูลที่ใช้ได้จริงเพื่อสนับสนุนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติ

Quality health services and palliative care: practical approaches and resources to support policy, strategy and practice

ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลก ได้ตีพิมพ์เอกสารเรื่อง Quality health services and palliative care: practical approaches and resources to support policy, strategy and practice (บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ กับการดูแลแบบประคับประคอง) สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองให้ผสานอยู่ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เอกสารชิ้นนี้เสนอให้การออกแบบการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและการดูแลแบบประคับประคองผ่าน ประเด็นสำคัญ 7 ประเด็น ได้แก่ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เอาคนเป็นศูนย์กลาง ทันเวลา เท่าเทียมประสานเช่ือมโยง และมีประสิทธิผล

Peaceful Death ได้แปลบทสรุปผู้บริหารเป็นภาษาไทย

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

สนใจสมัครรับข่าวสารหรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสุขภาพระยะท้ายและการตายดี กรุณากรอกอีเมลของท่านที่นี่