รุ่นที่ 1 กระบวนกรชุมชนสนับสนุนการวางแผนดูแลล่วงหน้า สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา
วัน เวลาในการจัดอบรม : วันอังคารที่ 9,16,23 พ.ย. 64 เวลา 19.00-21.00 น.
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดและสมัคร

รุ่นที่ 2 กระบวนกรชุมชนสนับสนุนการวางแผนดูแลล่วงหน้าสำหรับนักพัฒนา นักขับเคลื่อนสังคม กระบวนกร คนทำงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร วัน เวลา ในการจัดอบรม : วันอังคารที่ 7 ,14 , 21 ธ.ค. 64 เวลา 19.00-21.00 น.
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร

รุ่นที่ 3 อบรมกระบวนกรชุมชน สนับสนุนการวางแผนดูแลล่วงหน้า สำหรับบุคลากรสุขภาพ
วัน เวลา ในการจัดอบรม : วันอังคารที่ 11, 18, 25 ม.ค. 65 เวลา 19.00-21.00 น.
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดและสมัคร
 

กระบวนกรชุมชนสนับสนุนการวางแผนดูแลล่วงหน้า
Advance Care Planning Facilitator Training

 
 

การวางแผนดูแลล่วงหน้า หรือ Advance Care Planning คือการทบทวนไตร่ตรองชีวิตเพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพในช่วงท้าย ซึ่งประชาชนในทุกช่วงวัยสามารถคิดและเตรียมไว้ได้โดยไม่ต้องรอให้ป่วยเสียก่อน การวางแผนและสื่อสารความต้องการในการดูแล จะช่วยให้คนรอบข้างดูแลเราได้อย่างรู้ใจ ตรงตามความต้องการให้ผู้วางแผนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ในช่วงวิกฤตสุขภาพ เข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง และเพิ่มโอกาสในการจากไปอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

สิ่งท้าทายในการวางแผนดูแลล่วงหน้า คือ ในการวางแผน มีความจำเป็นที่ผู้วางแผนต้องคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับชีวิต ความเจ็บป่วย และความตาย อีกทั้งต้องการข้อมูลทางการแพทย์ประกอบการตัดสินใจ ความท้าทายเป็นเรื่องยากสำหรับหลายคน จึงจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนกรชุมชน มาช่วยอำนวยการเรียนรู้และให้ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการชุมชนกรุณา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางสร้างสรรค์สังคมเพื่อการอยู่อย่างมีความหมายและการตายดี ผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตร “กระบวนกรชุมชนสนับสนุนการวางแผนดูแลล่วงหน้า”

การอบรมจำแนกตามประเภทของกระบวนกรชุมชน ประกอบด้วย

  • บุลากรการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ วิทยากร นักสุขศึกษา
  • บุคลากรสุขภาพ เช่น นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล
  • นักพัฒนา เช่น นักกิจกรรม เจ้าหน้าที่ชุมชน อาสาสมัครในชุมชน นักขับเคลื่อนสังคม ผู้ทำงานพัฒนาศักยภาพคนทำงาน (HR)

ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้ตามประเภทกระบวนกรชุมชนที่สนใจ และสามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-786-5472