ขอเชิญทุกท่านแบ่งปันภาพท่ายที่สะท้อนสิ่งแวดล้อมแห่งความกรุณาในการดูแลความเจ็บป่วย  ความตาย และความสูญเสียในโครงการ
“สมุดภาพเมืองแห่งกรุณา”

ความกรุณา คือคุณค่าที่มีส่วนช่วยให้ผู้เผชิญความทุกข์จากความเจ็บป่วย การตาย และความสูญเสีย สามารถรับมือกับประสบการณ์สำคัญของชีวิตโดยไม่ยากเกินไปนัก แต่ความกรุณา นอกจากจะปรากฏในรูปของเพื่อนที่ยื่นมือช่วยเหลือต่อหน้าแล้ว ยังดำรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางสังคมด้วย เช่น การออกแบบสถานที่ พื้นที่ สินค้า บริการ กิจกรรมหรือเทศกาลที่ช่วยเยียวยาฟื้นฟู รวมทั้งนโยบายขององค์กรที่มีความกรุณา เมื่อเราตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมแห่งกรุณาดังกล่าว เราจะมีทางเลือกในการดูแลเพื่อนร่วมสังคมให้สามารถอยู่ดีและตายดีได้มากขึ้น

โครงการชุมชนกรุณา กลุ่ม Peaceful Death ขอเชิญทุกท่านแบ่งปันมุมมอง “สิ่งแวดล้อมแห่งกรุณา” ผ่านการแบ่งปันภาพถ่ายในโครงการ “สมุดภาพเมืองแห่งกรุณา” 

ภาพถ่ายเผยแพร่ของท่าน จะช่วยให้ผู้อื่นเห็นความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่ดีและตายดี ให้กำลังใจผู้มีส่วนในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดังกล่าว และยังสนับสนุนความคิดที่ว่า การอยู่ดีและการตายดีเป็นความรับผิดชอบของทุกคน

ทางโครงการฯ มีของที่ระลึกเป็นหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้ของ Peaceful Death ตอบแทนความกรุณาและการแบ่งปันของท่าน

กติกา

 • ภาพที่ส่งเข้าร่วมพิจารณา ต้องเป็นภาพที่ท่านถ่ายด้วยตนเอง เป็นภาพถ่ายจริง ไม่ผ่านการตัดต่อ แต่สามารถตกแต่งภาพได้โดยไม่เสียความสมจริง
 • ส่งภาพถ่าย พร้อมคำบรรยายประกอบภาพที่สะท้อนประเด็นใดประเด็นหนึ่งต่อไปนี้
  • สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลคนและสัตว์ ให้สามารถรับมือความทุกข์จากความเจ็บป่วย การตาย การดูแล การสูญเสีย
  • สิ่งแวดล้อมอาจหมายถึง
   • สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (อาคาร สถานที่ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม)
   • สิ่งแวดล้อมที่เป็นบุคคล (กลุ่มดูแลช่วยเหลือ บุคลากรสุขภาพ ชมรม สมาคม)
   • สิ่งแวดล้อมที่เป็นนโยบาย ระบบ เช่น กฎระเบียบ
   • สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม เช่น ประเพณี เทศกาล
 • ภาพถ่ายควรสงวนความเป็นส่วนตัวของบุคคลในภาพ หากถ่ายติดภาพบุคคล คนที่อยู่ในภาพควรอนุญาตให้เจ้าของภาพเผยแพร่ต่อสาธารณะด้วย
 • เปิดรับภาพตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลภายใน 1 สัปดาห์
 • ส่งภาพถ่ายและข้อความบรรยาย พร้อมชื่อ เบอร์โทรติดต่อมาที่ yojira_r@hotmail.com

การคัดเลือกภาพเข้าร่วมโครงการ

 • ภาพถ่ายที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่ในเพจ Peaceful Death, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา จดหมายข่าวชุมชนกรุณา และอาจนำไปจัดงานแสดงนิทรรศการสมุดภาพเมืองแห่งกรุณาต่อไป
 • การคัดเลือกของกรรมการ ถือเป็นที่สุด โดยพิจารณาเนื้อหาของภาพถ่ายที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ความหลากหลายของเนื้อหา ความหมายของคำบรรยายภาพ 
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โย 086-884-1496

สิ่งตอบแทนผู้ร่วมโครงการ

 • จ้าของภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับของที่ระลึกจากโครงการ จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 
 • เจ้าของภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือก จะได้บริจาคเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท  สนับสนุนกิจการของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา เพื่อทำประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติของบุคคลและชุมชนให้สามารถรับมือความทุกข์จากการเจ็บป่วย การตาย การดูแล และความสูญเสียต่อไป

เกี่ยวกับเมืองแห่งกรุณา (Compassionate Cities) 

เมืองแห่งกรุณา (Compassionate Cities) คือแนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการรับมือความทุกข์จากความเจ็บป่วย การตาย การดูแล และความสูญเสีย โดยสนับสนุนให้พลเมืองเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ดีและตายดี เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่ดีและตายดี 

พูดอีกนัยหนึ่ง เมืองแห่งกรุณา คือแนวทางการส่งเสริมการดูแลแบบประคับประคองในระดับสาธารณสุข (Public Health Palliative Care) 

ปัจจุบันเมืองแห่งกรุณา และชุมชนกรุณา ดำเนินกิจกรรมในหลายเมืองทั่วโลก ในประเทศไทยมีการดำเนินการโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา กลุ่ม Peaceful Death และภาคีเครือข่ายชุมชนกรุณาทั่วประเทศกว่า 20 แห่ง

[seed_social]