parallax background
 

สธ.สั่งระงับการใช้คำแนะนำ
แต่ สช.ยันสิทธิไม่ยื้อตาย
ยังมีผลบังคับใช้อยู่

ผู้เขียน: กองสาราณียกร หมวด: ในชีวิตและความตาย


 

๘ กันยายน ๒๕๕๔ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในหนังสือ สธ. 0201.047.6/ว 427 เรื่อง ขอระงับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ส่งถึงอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน โดยระบุว่า

“กระทรวงศึกษาธิการ (สธ.) ได้พิจารณาเรื่องการจัดทำคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธาณสุข เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับ มาตรา ๑๒ แห่งพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เห็นว่ามีประเด็นสำคัญในข้อกฎหมายที่จำเป็นต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมและอาจมีความเกี่ยวข้องกับคำแนะนำดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ต่อการสาธารณสุข จึงขอระงับการใช้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ซึ่ง สธ.จะดำเนินการพิจารณาประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง”

ทางด้าน นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในของกระทรวงสาธารณสุข สช.มิได้มีส่วนในการให้ความเห็น หรือได้รับการหารือจาก สธ.แต่อย่างใด

“สช.ขอยืนยันว่า ขณะนี้กฎกระทรวงและแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ยังมีผลใช้บังคับอยู่ สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการได้ และเชื่อมั่นว่าสิทธิตามมาตรา ๑๒ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายแพทย์พยาบาล ญาติ และผู้ป่วย ... ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอันดีจากเครือข่ายประชาชนและภาควิชาชีพ อย่างเช่นเครือข่ายวิชาชีพพยาบาล ก็เพิ่งมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิชาชีพพยาบาลกับ สช. ในการส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาพตามมาตรา ๑๒ ไปเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๔” นพ.อำพลกล่าว

[seed_social]
9 พฤษภาคม, 2561

โรงเรียนสัปเหร่อ

ไม่รู้ว่าบ้านเรามีหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆ เยอรมนี แดนเบียร์ไส้กรอกอร่อย มีโรงเรียนสัปเหร่อ แห่งเดียวของยุโรป โดยชาวเยอรมันเข้าฝึกหัดการเป็นสัปเหร่อ
13 พฤศจิกายน, 2560

ตายดีที่บ้านคนแบกรับคือผู้ดูแลในครอบครัว

การตายที่บ้านอาจจะเป็นทางเลือกในฝันสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายจำนวนมากในปัจจุบัน เพราะเชื่อว่าถ้าได้ตายท่ามกลางคนที่รักและสถานที่คุ้นเคย ย่อมช่วยให้ผู้ป่วยตายดี
20 เมษายน, 2561

มหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์ เปิดสอนปริญญาเอกด้านการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) เป็นแห่งแรกของโลก

มหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์ (Lancaster University) เปิดรับนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการดูแลแบบประคับประคองเป็นแห่งแรกของโลก จำนวน ๑๖ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓