parallax background
 

สธ.สั่งระงับการใช้คำแนะนำ
แต่ สช.ยันสิทธิไม่ยื้อตาย
ยังมีผลบังคับใช้อยู่

ผู้เขียน: กองสาราณียกร หมวด: ในชีวิตและความตาย


 

๘ กันยายน ๒๕๕๔ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในหนังสือ สธ. 0201.047.6/ว 427 เรื่อง ขอระงับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ส่งถึงอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน โดยระบุว่า

“กระทรวงศึกษาธิการ (สธ.) ได้พิจารณาเรื่องการจัดทำคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธาณสุข เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับ มาตรา ๑๒ แห่งพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เห็นว่ามีประเด็นสำคัญในข้อกฎหมายที่จำเป็นต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมและอาจมีความเกี่ยวข้องกับคำแนะนำดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ต่อการสาธารณสุข จึงขอระงับการใช้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ซึ่ง สธ.จะดำเนินการพิจารณาประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง”

ทางด้าน นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในของกระทรวงสาธารณสุข สช.มิได้มีส่วนในการให้ความเห็น หรือได้รับการหารือจาก สธ.แต่อย่างใด

“สช.ขอยืนยันว่า ขณะนี้กฎกระทรวงและแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ยังมีผลใช้บังคับอยู่ สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการได้ และเชื่อมั่นว่าสิทธิตามมาตรา ๑๒ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายแพทย์พยาบาล ญาติ และผู้ป่วย ... ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอันดีจากเครือข่ายประชาชนและภาควิชาชีพ อย่างเช่นเครือข่ายวิชาชีพพยาบาล ก็เพิ่งมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิชาชีพพยาบาลกับ สช. ในการส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาพตามมาตรา ๑๒ ไปเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๔” นพ.อำพลกล่าว

19 เมษายน, 2561

ชายชราผู้ปรารถนาจะชื่นชมธรรมชาติเป็นครั้งสุดท้าย

“เอ็ด” ชายชราผู้รักษาตัวอยู่ในสถานบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ไม่เคยออกไปดูโลกภายนอกมานานหลายปีแล้ว เนื่องจากมีโรคร้ายและการเคลื่อนย้ายตัวทำได้ยาก เมื่อเอ็ดได้บอกเล่าความปรารถนาสุดท้ายของเขาต่อเคิร์ต ฮูเบอร์
19 เมษายน, 2561

การประชุม APHC 2015

อีกครั้งที่นักวิชาการ บุคลากรสุขภาพ และอาสาสมัครนานาประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้มาร่วมตัวกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง
20 เมษายน, 2561

ดูแลใจด้วยงานศิลปะ

งานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็นงานหนักและต่อเนื่อง ต้องอาศัยความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและเวลา เพราะผู้ป่วยบางรายอาจต้องดูแลตลอด ๒๔ ชั่วโมง ดังนั้นผู้ดูแลทั้งที่เป็นบุคลากรสุขภาพหรือเป็นญาติผู้ป่วย ต่างต้องเหนื่อยล้า ประสบภาวะเครียด ท้อแท้ หงุดหงิดรำคาญใจ