parallax background
 

สธ.สั่งระงับการใช้คำแนะนำ
แต่ สช.ยันสิทธิไม่ยื้อตาย
ยังมีผลบังคับใช้อยู่

ผู้เขียน: กองสาราณียกร หมวด: ในชีวิตและความตาย


 

๘ กันยายน ๒๕๕๔ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในหนังสือ สธ. 0201.047.6/ว 427 เรื่อง ขอระงับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ส่งถึงอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน โดยระบุว่า

“กระทรวงศึกษาธิการ (สธ.) ได้พิจารณาเรื่องการจัดทำคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธาณสุข เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับ มาตรา ๑๒ แห่งพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เห็นว่ามีประเด็นสำคัญในข้อกฎหมายที่จำเป็นต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมและอาจมีความเกี่ยวข้องกับคำแนะนำดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ต่อการสาธารณสุข จึงขอระงับการใช้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ซึ่ง สธ.จะดำเนินการพิจารณาประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง”

ทางด้าน นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในของกระทรวงสาธารณสุข สช.มิได้มีส่วนในการให้ความเห็น หรือได้รับการหารือจาก สธ.แต่อย่างใด

“สช.ขอยืนยันว่า ขณะนี้กฎกระทรวงและแนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ยังมีผลใช้บังคับอยู่ สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการได้ และเชื่อมั่นว่าสิทธิตามมาตรา ๑๒ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายแพทย์พยาบาล ญาติ และผู้ป่วย ... ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอันดีจากเครือข่ายประชาชนและภาควิชาชีพ อย่างเช่นเครือข่ายวิชาชีพพยาบาล ก็เพิ่งมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิชาชีพพยาบาลกับ สช. ในการส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาพตามมาตรา ๑๒ ไปเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๔” นพ.อำพลกล่าว

17 ตุลาคม, 2560

ฉันไม่อยากตายอย่างโดดเดี่ยว

มีคำกล่าวกันว่า สภาพสังคมไทยจะเป็นอย่างไรในอีกสิบหรือยี่สิบข้างหน้า ให้ดูสังคมอเมริกันในเพราะสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ประเทศไทยเดินตามรอยมานานหลายสิบปี
24 มกราคม, 2561

ก่อนความตายมาเยือน

รูบี้เดินทางมายังช่วงสุดท้ายของชีวิตกับหัวใจที่ชำรุดทรุดโทรม และวันนี้เธออยากจะถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเธอให้พวกเราฟัง
4 เมษายน, 2561

พินัยกรรมชีวิตคืออะไร

พินัยกรรมชีวิต เป็นเอกสารทางกฎหมายที่บุคคลใช้แสดงความปรารถนาของเขาหรือเธอต่อการดูแลทางการแพทย์ในการยืดชีวิตออกไป มักถูกอ้างอิงในฐานะเป็นคำสั่งในการดูแลสุขภาพแบบก้าวหน้า หรือคำสั่งสำหรับการทำงานของแพทย์