parallax background
 

การประชุม APHC 2015

ผู้เขียน: กองสาราณียกร หมวด: ในชีวิตและความตาย


 

อีกครั้งที่นักวิชาการ บุคลากรสุขภาพ และอาสาสมัครนานาประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้มาร่วมตัวกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Hospice care หรือ Palliative care) ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า ๑,๓๐๐ คน แลกเปลี่ยนความรู้การดูแลในหลากหลายหัวข้อ เช่น การดูแลความปวด การสื่อสาร การใช้ยา การดูแลผู้ป่วยเด็ก การสร้างมาตรฐานวิชาชีพ การศึกษาวิจัยและฝึกอบรม การผลักดันนโยบาย การจัดการระบบอาสาสมัคร แง่มุมทางจริยธรรม และการดูแลด้านจิตวิญญาณ

นอกจากการบรรยายให้ความรู้แล้ว ยังมีการจัดฉายภาพยนตร์ เวิร์คช็อป และการนำเสนอโปสเตอร์วิชาการกว่า ๕๐๐ ชิ้น ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนได้เยี่ยมชมการทำงานของสถานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในไต้หวันทั้งสี่แห่ง เราจึงได้เห็นระบบบริการสุขภาพที่ให้ความใส่ใจคุณภาพชีวิตในช่วงท้ายอย่างแจ่มชัด เชื่อว่าผู้เข้าร่วมประชุมน่าจะได้ความรู้และแรงบันดาลใจในการกลับมาพัฒนาปรับปรุงระบบการดูแลแบบประคับประคองในบ้านเกิดของตนเองต่อไป

การประชุม APHC ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในอีกสองปี ท่านที่สนใจไปร่วมงาน สามารถจดวันในปฏิทินล่วงหน้าได้นะครับ วันที่ ๒๖ - ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประเทศสิงคโปร์

4 เมษายน, 2561

ลดความปวดด้วยพลังความคิด

ความปวดเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของคนที่เจ็บป่วย การที่เราหาหนทางต่างๆ นานา ในการรักษาบำบัดความเจ็บป่วย ส่วนหนึ่งเพราะไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บได้
1 มิถุนายน, 2561

คนกินไฟ

ชีวิตคือความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของจักรวาล ประกอบรูปร่างขึ้นจากธรรมชาติที่มีการถ่ายเทหมุนเวียนกันระหว่างสิ่งมีชีวิตสู่สภาวะแวดล้อมธรรมชาติ และกลับคืนสู่สิ่งมีชีวิตเสมอ
18 เมษายน, 2561

“บริการทำศพแบบกรีน” นิยมมากขึ้นในสังคมโลกตะวันตก

สังคมที่ใส่ใจโลกสีเขียว การให้บริการลูกค้าทำกิจกรรมอะไรสักอย่าง ได้พยายามขายแนวคิดแบบกรีนมากขึ้น และเป็นจุดขายของงานบริการต่างๆ แม้กระทั่ง “งานบริการทำศพแบบกรีน” ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในสังคมตะวันตก