parallax background
 

การประชุม APHC 2015

ผู้เขียน: กองสาราณียกร หมวด: ในชีวิตและความตาย


 

อีกครั้งที่นักวิชาการ บุคลากรสุขภาพ และอาสาสมัครนานาประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้มาร่วมตัวกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง (Hospice care หรือ Palliative care) ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า ๑,๓๐๐ คน แลกเปลี่ยนความรู้การดูแลในหลากหลายหัวข้อ เช่น การดูแลความปวด การสื่อสาร การใช้ยา การดูแลผู้ป่วยเด็ก การสร้างมาตรฐานวิชาชีพ การศึกษาวิจัยและฝึกอบรม การผลักดันนโยบาย การจัดการระบบอาสาสมัคร แง่มุมทางจริยธรรม และการดูแลด้านจิตวิญญาณ

นอกจากการบรรยายให้ความรู้แล้ว ยังมีการจัดฉายภาพยนตร์ เวิร์คช็อป และการนำเสนอโปสเตอร์วิชาการกว่า ๕๐๐ ชิ้น ผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนได้เยี่ยมชมการทำงานของสถานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในไต้หวันทั้งสี่แห่ง เราจึงได้เห็นระบบบริการสุขภาพที่ให้ความใส่ใจคุณภาพชีวิตในช่วงท้ายอย่างแจ่มชัด เชื่อว่าผู้เข้าร่วมประชุมน่าจะได้ความรู้และแรงบันดาลใจในการกลับมาพัฒนาปรับปรุงระบบการดูแลแบบประคับประคองในบ้านเกิดของตนเองต่อไป

การประชุม APHC ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในอีกสองปี ท่านที่สนใจไปร่วมงาน สามารถจดวันในปฏิทินล่วงหน้าได้นะครับ วันที่ ๒๖ - ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประเทศสิงคโปร์

14 พฤศจิกายน, 2560

ชุมชนแห่งความเอื้ออาทร (2) รูปธรรมจากแนวคิด

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการตายอย่างสงบ จึงมีตัวละครเกี่ยวข้องที่มากกว่าผู้ป่วย ญาติผู้ดูแล และแพทย์เท่านั้น แต่สมาชิกทุกคนในชุมชนมีบทบาทที่ต้องเล่นและมีส่วนรับผิดชอบต่อการตายในทางใดทางหนึ่งเสมอ
13 เมษายน, 2561

คันฉ่อง ส่องการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

ค่ำคืนหนึ่ง ในบ้านหลังเล็กกลางเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ หญิงวัยกลางคนตอนปลายและสาวต่างชาติคนหนึ่ง กำลังช่วยกันดูแลหญิงชราวัยเก้าสิบปีที่เกิดอาการตึงบริเวณท้องเหมือนกำลังจะถ่าย
7 มีนาคม, 2561

กาลครั้งหนึ่ง…นานแสนนาน

มีใครคนหนึ่งเคยกล่าวว่า “คนทุกคนมีการเริ่มต้นและเติบโต...เมื่อเติบโตขึ้น ก็จะพบว่าทุกคนล้วนมีหนทางของตัวเองที่แตกต่างกันไป แต่เราจะพบกับหนทางของเรา...หรือไม่?”