parallax background
 

เคลื่อนย้าย

ผู้เขียน: นาโก๊ะลี หมวด: ชีวิตเบ็ดเตล็ด


 

เคลื่อนคลื่นโครงความดีวิถีชีวิต
ย้ายตัวตนสู่สถิตสรวงสวรรค์
เป็นดินแดนมหัศจรรย์
หล่อหลอมคืนวันของผู้คน

เราต่างมาถึงอาณาจักรนี้
ด้วยฝันแสนสีและเหตุ-ผล
ด้วยสุขเริงร่าบ้างทุกข์ทน
นั่นก็เพื่อสืบค้นบางความจริง

โลกงดงามอยู่แล้วในการเป็นไป
ดินฟ้าก็กว้างใหญ่อย่างยิ่ง
คนต่างคนแข่งขันเข้าแย่งชิง
เป็นหนึ่งได้ติดนิ่งกาลนาน

หากเรามิได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว
พลังแห่งการเกาะเกี่ยวคือทางผ่าน
คนกับคนค้นค่าควรแก่การ
แสวงหาปัญญาญาณอันงอกงาม

อิสรเสรีมีอยู่...ใช่
รอยต่อเล่าหนใดได้ก้าวข้าม
หากวิถีใช่เป็นไปเพียงในนาม
คงดำเนินตามนิยามอารยะ

และนี่คือโลกที่แท้ของเรา
ยังเป็นอยู่ขลาดเขลาบางขณะ
รู้อย่างนี้ไว้ก่อร่างสภาวะ
นำพาตนสู่วาระการเรียนรู้

[seed_social]
18 เมษายน, 2561

ถ้อยคำแห่งชีวิต

หรือหลอกตนได้ด้วยการไม่กล่าวถึง มิอาจมองอย่างลึกซึ้งให้ถึงแก่นแท้ รับรู้อยู่ว่าทั้งหมดล้วนผันแปร ยังไม่รู้จะดูแลประการใด
7 มีนาคม, 2561

สวนของแม่

แม่จากไปหลายเดือนก่อน เหลือจอบเสียมผุกร่อนอยู่มุมสวน สายลมฤดูแล้งก็แปรปรวน พืชผักบางส่วนก็โรยรา