นิทานความตาย การใช้นิทานสื่อสารเรื่องความตายและความสูญเสีย