กฎบัตรแห่งความกรุณา

แปลจาก: https://charterforcompassion.org
โดย:
เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
หมวด: ชุมชนกรุณา


 
 

เนื่องด้วย Peaceful Death เป็นองค์กรสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรับมือการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย การตาย และความสูญเสีย บนฐานของความกรุณา เราจึงได้แปลกฎบัตรแห่งความกรุณา (Charter for Compassion) ซึ่งเครือข่ายคนทำงานสนับสนุนคุณค่าแห่งความกรุณาได้ร่วมกันเสนอตั้งแต่ปี 2009 ไว้ดังนี้

ความกรุณา คือหลักการพื้นฐานของทุกศาสนา ชุดจริยธรรม และประเพณีทางจิตวิญญาณ ความกรุณา คือการปฏิบัติต่อเราเองและผู้อื่นอย่างไม่แตกต่างกัน ความกรุณา คือการเข้าร่วมรับประสบการณ์ความทุกข์และให้ความช่วยเหลือต่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย ความกรุณา คือไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง แต่ถือผู้อื่นเป็นสำคัญ ความกรุณา คือปฏิบัติโดยงดเว้นความรุนแรงต่อผู้อื่นโดยสิ้นเชิงอย่างไม่มีข้อยกเว้น ด้วยความเคารพ และยุติธรรม

การปฏิบัติด้วยความเห็นใจต่อผู้ทุกข์ยากนั้น จำเป็นต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งในชีวิตส่วนตัวและสาธารณะ การพูดหรือการกระทำที่มุ่งร้าย สร้างความเดือดร้อน เหยียดหยาม แอบแฝงประโยชน์ส่วนตน กดขี่ขูดรีด ละเมิดสิทธิ์พื้นฐาน และสร้างความเกลียดชังต่อผู้อื่น คือการปฏิเสธคุณค่าพื้นฐานความเป็นมนุษย์

เราเชื่อว่า ที่ผ่านมา เราบกพร่องในการอยู่ร่วมกันด้วยความกรุณา บางครั้งเรากลับก่อความทุกข์เข็ญเพิ่มขึ้นในนามของศาสนา

ดังนั้น เราจึงเชิญชวนให้ทุกคน ฟื้นคืนความกรุณาให้กลายเป็นศูนย์กลางของศีลธรรมและคุณค่าทางศาสนา ฟื้นคืนคติโบราณซึ่งจะช่วยถอดถอนความรุนแรง ความดูหมิ่นเหยียดหยาม และความเกลียดชัง เพื่อเราจะได้อบรมสั่งสอนยุวชนให้เคารพต่อประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมอื่นๆ เพื่อที่เราจะยินดีในความหลากหลายของวัฒนธรรมและศาสนา เพื่อที่จะได้พัฒนาความเห็นอกเห็นใจต่อความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ทุกหมู่เหล่า แม้กระทั่งศัตรูของเราก็ตาม

เรามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ที่จะทำให้ความกรุณานั้นชัดเจน สว่างไสว และมีพลังในโลกที่แบ่งขั้วแยกข้าง เราจำเป็นต้องทำให้ความกรุณาหยั่งรากลงในข้อกำหนดของสังคมเพื่อข้ามพ้นความเห็นแก่ตัว และทำให้เห็นสภาวะของการพึ่งพาอาศัยกันอย่างลึกซึ้ง ความกรุณานั้นสามารถทลายกำแพงทางศาสนา ลัทธิความเชื่อ ลัทธิการเมือง และความดื้อรั้น ความกรุณาคือแก่นแท้แห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และเติมเต็มความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ความกรุณา คือเส้นทางที่นำไปสู่ความตื่นรู้และเบิกบาน ความกรุณาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากเราต้องการสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่เป็นธรรม และรังสรรค์สังคมโลกที่ร่มเย็น

ภาพประกอบจาก https://charterforcompassion.org/donate

6 มีนาคม, 2562

ชีวิตมหัศจรรย์ของออกัสต์ (และคนรอบตัว) : โลกของเด็ก โลก (โรค) ของผู้ใหญ่ที่ทับซ้อน

เรื่องราวโดยรวมของวรรณกรรมเรื่องนี้ ทำให้เรามองเห็นความเป็นชุมชนกรุณาว่า มาจากระบบความสัมพันธ์ ที่ผู้คนเรียนรู้ถึงความกล้าหาญในการทำสิ่งที่ถูกต้อง
31 กรกฎาคม, 2564

บทภาวนาดูแลความสูญเสียสำหรับบุคลากรสุขภาพ 5 นาที

บทภาวนาดูแลความสูญเสีย สำหรับบุคลากรสุขภาพ ดูแลความรู้สึกที่เกิดขึ้น ด้วยการกลับมาอยู่กับลมหายใจ
28 กรกฎาคม, 2561

แด่ผู้สูญเสียผู้เป็นที่รัก

“แทนที่จะโอบรับและเรียนรู้ความสูญเสียในฐานะเป็นบทเรียนหนึ่งของชีวิต เรากลับปฏิบัติต่อมันราวกับเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่ต้องแก้ไข ทำให้ความเจ็บปวดเป็นพลังด้านลบต่อชีวิต และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มความเจ็บปวดมากยิ่งขึ้น เหมือนเป็นวงจรอุบาทว์จากนรก”