กฎบัตรแห่งความกรุณา

แปลจาก: https://charterforcompassion.org
โดย:
เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
หมวด: ชุมชนกรุณา


 
 

เนื่องด้วย Peaceful Death เป็นองค์กรสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรับมือการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย การตาย และความสูญเสีย บนฐานของความกรุณา เราจึงได้แปลกฎบัตรแห่งความกรุณา (Charter for Compassion) ซึ่งเครือข่ายคนทำงานสนับสนุนคุณค่าแห่งความกรุณาได้ร่วมกันเสนอตั้งแต่ปี 2009 ไว้ดังนี้

ความกรุณา คือหลักการพื้นฐานของทุกศาสนา ชุดจริยธรรม และประเพณีทางจิตวิญญาณ ความกรุณา คือการปฏิบัติต่อเราเองและผู้อื่นอย่างไม่แตกต่างกัน ความกรุณา คือการเข้าร่วมรับประสบการณ์ความทุกข์และให้ความช่วยเหลือต่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย ความกรุณา คือไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง แต่ถือผู้อื่นเป็นสำคัญ ความกรุณา คือปฏิบัติโดยงดเว้นความรุนแรงต่อผู้อื่นโดยสิ้นเชิงอย่างไม่มีข้อยกเว้น ด้วยความเคารพ และยุติธรรม

การปฏิบัติด้วยความเห็นใจต่อผู้ทุกข์ยากนั้น จำเป็นต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งในชีวิตส่วนตัวและสาธารณะ การพูดหรือการกระทำที่มุ่งร้าย สร้างความเดือดร้อน เหยียดหยาม แอบแฝงประโยชน์ส่วนตน กดขี่ขูดรีด ละเมิดสิทธิ์พื้นฐาน และสร้างความเกลียดชังต่อผู้อื่น คือการปฏิเสธคุณค่าพื้นฐานความเป็นมนุษย์

เราเชื่อว่า ที่ผ่านมา เราบกพร่องในการอยู่ร่วมกันด้วยความกรุณา บางครั้งเรากลับก่อความทุกข์เข็ญเพิ่มขึ้นในนามของศาสนา

ดังนั้น เราจึงเชิญชวนให้ทุกคน ฟื้นคืนความกรุณาให้กลายเป็นศูนย์กลางของศีลธรรมและคุณค่าทางศาสนา ฟื้นคืนคติโบราณซึ่งจะช่วยถอดถอนความรุนแรง ความดูหมิ่นเหยียดหยาม และความเกลียดชัง เพื่อเราจะได้อบรมสั่งสอนยุวชนให้เคารพต่อประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมอื่นๆ เพื่อที่เราจะยินดีในความหลากหลายของวัฒนธรรมและศาสนา เพื่อที่จะได้พัฒนาความเห็นอกเห็นใจต่อความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ทุกหมู่เหล่า แม้กระทั่งศัตรูของเราก็ตาม

เรามีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ที่จะทำให้ความกรุณานั้นชัดเจน สว่างไสว และมีพลังในโลกที่แบ่งขั้วแยกข้าง เราจำเป็นต้องทำให้ความกรุณาหยั่งรากลงในข้อกำหนดของสังคมเพื่อข้ามพ้นความเห็นแก่ตัว และทำให้เห็นสภาวะของการพึ่งพาอาศัยกันอย่างลึกซึ้ง ความกรุณานั้นสามารถทลายกำแพงทางศาสนา ลัทธิความเชื่อ ลัทธิการเมือง และความดื้อรั้น ความกรุณาคือแก่นแท้แห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และเติมเต็มความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ความกรุณา คือเส้นทางที่นำไปสู่ความตื่นรู้และเบิกบาน ความกรุณาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากเราต้องการสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่เป็นธรรม และรังสรรค์สังคมโลกที่ร่มเย็น

ภาพประกอบจาก https://charterforcompassion.org/donate

28 สิงหาคม, 2564

กฎบัตรแห่งความกรุณา

ความกรุณา คือหลักการพื้นฐานของทุกศาสนา ชุดจริยธรรม และประเพณีทางจิตวิญญาณ ความกรุณา
16 มกราคม, 2562

สหวิชาชีพบรรเทาทุกข์ บทเรียนจากโรงพยาบาลชลประทาน

การเรียนรู้และเข้าใจความทุกข์ของตนเอง จะช่วยให้มองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นชัดเจนขึ้น และด้วยความเข้าใจในทุกข์นั้น ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในฐานะใด มนุษย์เราล้วนเป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้น
15 มิถุนายน, 2562

Better day วันที่ดีกว่า

ชีวิตเหมือนจมน้ำ อยู่ในโลกสีดำ จำได้ว่าร้องไห้ เศร้ากับชีวิต กับความเป็นไป ชีวิตเหมือนไร้ค่า มองไม่เห็นอะไรเลย