ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของชุมชนกรุณา และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง