parallax background
 

ความล่าช้าของกฎกระทรวงฯ
มาตรา ๑๒

ผู้เขียน: ไพศาล ลิ้มสถิตย์ หมวด: ในชีวิตและความตาย


 

เป็นเวลากว่า ๖ เดือนแล้ว (ก.ค.-ส.ค. ๒๕๕๓) ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่องการทำหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาของผู้ป่วย หรือ Living Will แต่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวยังค้างอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะมีหนังสือจากแพทยสภาและหน่วยงานแห่งหนึ่ง ที่เสนอขอแก้ไขบางประเด็น ทั้งๆ ที่ได้มีการพิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้ว ทำให้ขั้นตอนการประกาศใช้ต้องล่าช้าออกไป

เพื่อคลายความกังวลในเรื่องดังกล่าวจึงขอชี้แจงว่า ผู้ป่วยสามารถทำหนังสือ Living Will และมีผลตามกฎหมายแล้วตามพระราชบัญญัติได้ ไม่จำเป็นต้องรอกฎกระทรวง เพราะกฎกระทรวงจะระบุบทบาทหน้าที่หรือแนวปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์ และฝ่ายผู้ป่วยในรายละเอียด ซึ่งท่านสามารถดูร่างกฎกระทรวงได้ที่ www.thailivingwill.in.th

นอกจากนี้ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติสำหรับสำหรับสถานบริการสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ โดยศึกษาจากแนวปฏิบัติในต่างประเทศและแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในปัจจุบัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปีนี้

6 กุมภาพันธ์, 2561

การถอดเครื่องช่วยชีวิตออกจะเป็นบาปไหม?

การใช้สิทธิที่จะตายไม่จำเป็นต้องหมายความถึงการเลือกตายด้วยการุณยฆาตเสมอไป คนที่รู้ตัวว่ารักษาไปก็ไม่มีประโยชน์ เพราะเป็นโรคที่หายยาก และอายุก็มากแล้ว ถึงรอดตายไปวันนี้อีกไม่นานก็ต้องเจออีก
20 เมษายน, 2561

พระ(สงฆ์)ดี มีอยู่จริง

ระยะเวลาราว ๒ ปีที่เครือข่ายพุทธิกาดำเนินโครงการขับเคลื่อนมิติสุขภาวะทางปัญญาผ่านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยมุ่งสนับสนุนให้พระสงฆ์เข้ามามีบทบาทเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรสุขภาพและจิตอาสา
13 เมษายน, 2561

คันฉ่อง ส่องการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

ค่ำคืนหนึ่ง ในบ้านหลังเล็กกลางเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ หญิงวัยกลางคนตอนปลายและสาวต่างชาติคนหนึ่ง กำลังช่วยกันดูแลหญิงชราวัยเก้าสิบปีที่เกิดอาการตึงบริเวณท้องเหมือนกำลังจะถ่าย