parallax background
 

ความล่าช้าของกฎกระทรวงฯ
มาตรา ๑๒

ผู้เขียน: ไพศาล ลิ้มสถิตย์ หมวด: ในชีวิตและความตาย


 

เป็นเวลากว่า ๖ เดือนแล้ว (ก.ค.-ส.ค. ๒๕๕๓) ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่องการทำหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาของผู้ป่วย หรือ Living Will แต่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวยังค้างอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะมีหนังสือจากแพทยสภาและหน่วยงานแห่งหนึ่ง ที่เสนอขอแก้ไขบางประเด็น ทั้งๆ ที่ได้มีการพิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้ว ทำให้ขั้นตอนการประกาศใช้ต้องล่าช้าออกไป

เพื่อคลายความกังวลในเรื่องดังกล่าวจึงขอชี้แจงว่า ผู้ป่วยสามารถทำหนังสือ Living Will และมีผลตามกฎหมายแล้วตามพระราชบัญญัติได้ ไม่จำเป็นต้องรอกฎกระทรวง เพราะกฎกระทรวงจะระบุบทบาทหน้าที่หรือแนวปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์ และฝ่ายผู้ป่วยในรายละเอียด ซึ่งท่านสามารถดูร่างกฎกระทรวงได้ที่ www.thailivingwill.in.th

นอกจากนี้ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติสำหรับสำหรับสถานบริการสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ โดยศึกษาจากแนวปฏิบัติในต่างประเทศและแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในปัจจุบัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปีนี้

[seed_social]
19 เมษายน, 2561

ศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องคดีขอยกเลิกกฎกระทรวง เรื่องหลักเกณฑ์ “สิทธิการตาย” ชี้ไม่ขัดกฎหมาย

คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีออก “กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต
9 พฤษภาคม, 2561

ความตายบนท้องถนนของคนไร้บ้าน

“คนไร้บ้าน” เป็นปรากฏการณ์ของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรในชนบทเข้าสู่ภาคอุตสหากรรมในเมืองใหญ่ จนเกิดการกระจุกตัวกลายเป็นชุมชนแออัด
28 กันยายน, 2560

สั่งมาแบบนี้ก็แย่น่ะสิ!

"ศักดิ์ศรี" คือคำที่เราอาจรู้สึกเฉยๆ เวลาที่ร่างกายแข็งแรงดี สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น แต่เมื่อเราเจ็บป่วยอ่อนแอ สั่งอะไรใครไม่ค่อยได้...