parallax background
 

ครม.เห็นชอบร่างกฏกระทรวง
ให้สิทธิผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาเพียงเพื่อยืดชีวิตจากโรคที่รักษาไม่หาย

ผู้เขียน: กองสาราณียกร หมวด: ในชีวิตและความตาย


 

๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปตรวจสอบถ้อยคำในกฎหมาย และผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กำลังอยู่ในขั้น

โดย สช. กำลังดำเนินงานจัดทำคู่มือแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทีมสุขภาพเกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาฯ และคู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.thailivingwill.in.th หรือ ติดต่อสอบถามไปทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๒๓๐๔ หรือศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๓-๒๑๖๓


เก็บความจาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ และสัมภาษณ์คุณไพศาล ลิ้มสถิตย์ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[seed_social]
28 กันยายน, 2560

สั่งมาแบบนี้ก็แย่น่ะสิ!

"ศักดิ์ศรี" คือคำที่เราอาจรู้สึกเฉยๆ เวลาที่ร่างกายแข็งแรงดี สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น แต่เมื่อเราเจ็บป่วยอ่อนแอ สั่งอะไรใครไม่ค่อยได้...
5 เมษายน, 2561

ความล่าช้าของกฎกระทรวง ฯ มาตรา ๑๒

เพื่อคลายความกังวลในเรื่องดังกล่าวจึงขอชี้แจงว่า ผู้ป่วยสามารถทำหนังสือ Living Will และมีผลตามกฎหมายแล้วตามพระราชบัญญัติได้ ไม่จำเป็นต้องรอกฎกระทรวง
19 เมษายน, 2561

การประชุม APHC 2015

อีกครั้งที่นักวิชาการ บุคลากรสุขภาพ และอาสาสมัครนานาประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้มาร่วมตัวกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง