parallax background
 

ครม.เห็นชอบร่างกฏกระทรวง
ให้สิทธิผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาเพียงเพื่อยืดชีวิตจากโรคที่รักษาไม่หาย

ผู้เขียน: กองสาราณียกร หมวด: ในชีวิตและความตาย


 

๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปตรวจสอบถ้อยคำในกฎหมาย และผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กำลังอยู่ในขั้น

โดย สช. กำลังดำเนินงานจัดทำคู่มือแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทีมสุขภาพเกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาฯ และคู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.thailivingwill.in.th หรือ ติดต่อสอบถามไปทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๒๓๐๔ หรือศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๓-๒๑๖๓


เก็บความจาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ และสัมภาษณ์คุณไพศาล ลิ้มสถิตย์ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 เมษายน, 2561

10 ปี คิลานธรรม

การศึกษาและปฏิบัติขัดเกลาตัวเองตามหลักพุทธธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจให้เป็นอิสระ รวมถึงเป็นแบบอย่างและช่วยเหลือผู้คนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ เป็นแนวทางการใช้ชีวิตตามอุดมคติของพระสงฆ์มาแต่พุทธกาล
25 เมษายน, 2561

Dharma Rosa ธรรมะจากดอกไม้

ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรา ขอให้เรารู้สึกถึงความหมายอันงดงามให้ได้ ขอให้เราเชื่อและมีศรัทธาที่มั่นคง ถ้าเราเข้าใจความหมายที่แท้จริง รู้สึกมหัศจรรย์ได้ว่ามันต้องเกิดเช่นนี้แหละ ว่าคนเรามีกรรมเป็นของตัวเอง
19 เมษายน, 2561

DIY Before I die ใคร่ครวญชีวิต พินิจความตายด้วยตัวคุณเอง

หลังจากที่เคยทดลองนำ “กำแพง Before I die” ไปจัดวางไว้กลางห้างสรรพสินค้าระดับประเทศอีกแห่งหนึ่งเมื่อกลางเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ และได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม จนทำให้โครงการฯ มั่นใจว่า สังคมไทยบางส่วนเริ่มเปิดรับการนำเรื่องความตายมาพูดคุยและเรียนรู้กันในที่สาธารณะได้