parallax background
 

ครม.เห็นชอบร่างกฏกระทรวง
ให้สิทธิผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาเพียงเพื่อยืดชีวิตจากโรคที่รักษาไม่หาย

ผู้เขียน: กองสาราณียกร หมวด: ในชีวิตและความตาย


 

๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปตรวจสอบถ้อยคำในกฎหมาย และผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กำลังอยู่ในขั้น

โดย สช. กำลังดำเนินงานจัดทำคู่มือแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรทีมสุขภาพเกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาฯ และคู่มือสำหรับประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.thailivingwill.in.th หรือ ติดต่อสอบถามไปทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๒๓๐๔ หรือศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๓-๒๑๖๓


เก็บความจาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ และสัมภาษณ์คุณไพศาล ลิ้มสถิตย์ ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5 เมษายน, 2561

ตามไปดู Siriraj Palliative Care Day 2010

Siriraj Palliative Care Day เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ โดยคณะกรรมการดำเนินงาน Palliative Care คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน World Hospice and Palliative care Day
8 พฤศจิกายน, 2560

ความหมายที่แท้จริงของการโอบอุ้ม – ให้พื้นที่แก่ใครบางคน

ตอนที่แม่ของฉันกำลังจะตาย ฉันกับญาติๆ มารวมกันอยู่กับท่านในวันสุดท้ายของชีวิต ไม่มีใครในพวกเราที่รู้เรื่องการช่วยคนให้เปลี่ยนผ่านจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเลยแม้แต่คนเดียว แต่เราค่อนข้างมั่นใจว่าต้องการดูแลเธอที่บ้าน และเราทำตามที่คิด
7 มีนาคม, 2561

เรียนรู้สู่สังคมสูงวัย กับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย

อายุขัยโดยเฉลี่ยของประชากรทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้น และประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุแล้วโดยสมบูรณ์ คาดการณ์ว่าผู้สูงอายุในไทย (อายุ ๖๐ ปีขึ้นไปตามนิยามสากล) ในปี ค.ศ. ๒๐๒๓ (พ.ศ. ๒๕๖๘) จะมีจำนวนร้อยละ ๑๗ และร้อยละ ๒๗ ในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ (พ.ศ. ๒๖๐๓)