parallax background

ไพ่ฤดูฝน

Rainy Cards 

ไพ่ฤดูฝน เครื่องมือสร้างพื้นที่รับฟังดูแลใจผู้ป่วย ผู้ดูแล บุคคลากรสุขภาพ และคนทั่วไป

ที่มาของไพ่ฤดูฝน

ปี 2562 โครงการชุมชนกรุณาดำเนินการศึกษาประสบการณ์ความทุกข์ของผู้ดูแลและแนวทางสนับสนุนทางใจ ผู้ดูแลส่วนใหญ่มักมีความทุกข์จากการดูแลทั้งทางกายและทางใจ แทบจะไม่มีโอกาสเล่าระบายความทุกข์ให้ผู้อื่นฟัง หรือหากได้เล่าความทุกข์ ก็อาจไม่ได้รับการรับฟังอย่างเห็นอกเห็นใจ มักไม่เคยผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือดูแลกัน (Support Group)

โครงการชุมชนกรุณาจึงออกแบบพัฒนาชุดเครื่องมือจัดกิจกรรมกลุ่มดูแลผู้ดูแลด้วยแคร์คลับ และชุดกิจกรรมแบบเดี่ยวผ่านเครื่องมือไพ่ฤดูฝน โดยแนวทางการดูแลหลักคือ การสร้างพื้นที่รับฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening) ​อย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) การรับฟังอย่างไม่ตัดสิน (Non-judgemental Listening) การพัฒนาเครื่องมือนี้ โครงการยังพบว่าเครื่องมือดูแลใจ ไม่เพียงช่วยผู้ดูแลเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้แนวทางเดียวกันดูแลใจบุคลากรสุขภาพ รวมทั้งผู้ป่วยและครอบครัวด้วย

ไพ่ฤดูฝน ออกแบบโดยมีแรงบันดาลใจจากการ์ดกิจกรรม 2-3 ชุดได้แก่ 1) การ์ดความรู้สึก-ความต้องการของกลุ่มสื่อสารอย่างสันติ 2) Go-Wish Card มีลักษณะเป็น Flash Card บอกความต้องการของผู้ป่วยระยะท้าย และ 3) ไพ่คุณธรรมของกลุ่มบราห์มากุมารี 

ไพ่ฤดูฝน ออกแบบมาจากแนวคิดว่า ความทุกข์ของคนเป็นเรื่องธรรมดา เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปเป็นวัฏจักร หากเรารับรู้ สามารถชื่นชม อยู่ร่วมและดูแลรับมือความทุกข์ได้ จะเกิดวุฒิภาวะ การเติบโต ความงดงาม ความเชื่อมั่น เหมือนรุ้งงามที่กำเนิดขึ้นหลังฝนซา

 
 

ไพ่ฤดูฝนประกอบด้วยไพ่ 3 ชุดหลัก

  1. ไพ่บอกความรู้สึก มีสัญลักษณ์เป็นเมฆ
  2. ไพ่ความต้องการ มีสัญลักษณ์เป็นฝน และร่ม
  3. ไพ่คำคุณภาพเชิงบวก มีสัญลักษณ์เป็นรุ้ง

สั่งซื้อไพ่ฤดูฝน ได้ที่ https://peacefuldeath.co/product/cocorainy/

งานวิจัยเกี่ยวกับไพ่ฤดูฝน

  • สุปรียส์ กาญจนพิศศาล และ ปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม.(2564). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาทัศนคติของกระบวนกร ผู้ป่วยและผู้ดูแล ที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ไพ่ฤดูฝน. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล https://peacefuldeath.co/wp-content/uploads/2021/12/67367870.pdf

รับบริการรับฟังด้วยไพ่ฤดูฝน โดยกลุ่ม KAJAI

  •  เชิญชวนผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ที่ต้องการการรับฟัง รับบริการดูแลใจด้วยไพ่ฤดูฝน
  • เป็นบริการรับฟังในรูปแบบออนไลน์ ใช้เวลาครั้งละ​ 30 - 60​ นาที เป็นการพูดคุยแบบตัวต่อตัว โดยใช้ไพ่ฤดูฝนช่วยทำความเข้าใจตนเอง ท่านที่ต้องการเพื่อนรับฟัง สามารถติดต่อได้ทาง​ Line Official ของชุมชนกรุณาขะไจ๋ แจ้งวันเวลาที่สะดวกรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย​ 2​ วัน
  • โดยสามารถนัดหมายการรับบริการ ได้ที่ line official : @cocokajai
  • ค่าบริการ : บริจาคตามกำลังทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทีมขะไจ๋

มาให้ขะไจ๋ดูแลใจกันนะคะ

 
 

วิธีใช้ไพ่ฤดูฝน

 
 

ตัวอย่างการใช้ไพ่ฤดูฝนของชุมชนกรุณา เชียงใหม่