กระบวนกรชุมชน
เพื่อการสื่อสารด้วยความกรุณาและสร้างสรรค์
(ภาคเหนือ)

 

"กระบวนกรชุมชน เพื่อการสื่อสารด้วยความกรุณาและสร้างสรรค์" (ภาคเหนือ)

Workshop for Community Facilitators: Communication to Others with Compassion and Creativity

วันจันทร์ และอังคาร ที่ 2-3 กันยายน 2562*

ณ หรรษา Community Open Space for Art & Spirituality

344 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา:

การสื่อสาร เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวให้มีความสัมพันธ์ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงท้าย และสามารถวางแผนสู่การจากไปอย่างสงบได้ จากการร่วมพัฒนางานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เราพบว่า หน่วยงานสุขภาพและชุมชน ต้องการกระบวนกรชุมชนที่มีทักษะในนำสนทนาเรื่องการวางแผนดูแลสุขภาพช่วงท้าย การพูดคุยเรื่องชีวิตและความตาย ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน

กระบวนกรชุมชน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย สร้างวัฒนธรรมให้ความตายเป็นเรื่องพูดได้ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนเสริมการอยู่ดีและตายดีในชุมชน งานอบรมนี้จึงมุ่งพัฒนากระบวนกรชุมชนเป็นสำคัญ ผ่านการฝึกฝนใช้เครื่องมือสื่อสาร 2 ชิ้น ของโครงการ ได้แก่

1) เกมไพ่ไขชีวิต นำไปใช้เริ่มต้นสื่อสารสร้างความตระหนักเรื่องการอยู่และตายดี กับบุคคลทั่วไป

2) ไพ่ฤดูฝน นำไปใช้สำรวจความรู้สึกและความต้องการของผู้ป่วย ผู้ดูแล หรือบุคลากรสุขภาพ ประกอบการรับฟังและเยียวยาความรู้สึก

เครื่องมือทั้งสองชิ้น จะนำพาให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้การสื่อสารด้วยความกรุณา (Compassion) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการสื่อสาร (Communication) เพื่อเป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในชุมชน

วัตถุประสงค์ของการอบรม

เพื่อพัฒนากระบวนกรชุมชน สนับสนุนงานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและการตายดีในโรงพยาบาลและชุมชน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรมฯ

  1. สนใจสร้างพื้นที่สื่อสารสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่วงท้ายและการตายดีในชุมชน
  2. มีพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายสำหรับจัดกิจกรรมสนทนาเรื่องชีวิตและความตายหลังการอบรม
  3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งสองวัน

การรับสมัคร (ขยายเวลา)

ปิดการสมัครวันที่ 23 สิงหาคม 2562

แจ้งผลการสมัครวันที่ 24 สิงหาคม 2562

วิทยากร: ทีมทำงานกลุ่ม Peaceful Death

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562

อบรมเนื้อหาพื้นฐานเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น

09:00- 09:30 น. เริ่มการอบรม

09.30 - 12:00 น. กิจกรรมบ่มเพาะความสร้างสรรค์และความกรุณา

12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 16:00 น. กิจกรรมทักษะการสื่อสาร

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562

อบรมเนื้อหาเครื่องมือชุดไพ่ การนำไปใช้ และการจัดกระบวนการพื้นฐาน

09:00- 12:00 น. อบรมการใช้ไพ่ฤดูฝน เพื่อการรับฟังผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคลากรสุขภาพ

12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 16:00 น. อบรมการใช้เกมไพ่ไขชีวิตและพื้นฐานการจัดกระบวนการ

ปิดการอบรม

การอบรมครั้งนี้ไ่ม่มีค่าใช้จ่าย และรับจำนวน 30 ท่าน สมัครได้ที่

https://forms.gle/tDi3iLLZUDcBhrAE9 หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์

**หลังจากที่ส่งใบสมัครแล้วจะมีอีเมล์ส่งไปที่อีเมล์ที่กรอกไว้ในใบสมัคร ถือเป็นการยืนยันการสมัครเข้าร่วมการอบรมฯ (หากไม่มีลองเช็คที่ junk mail หรือ spam) จึงขอให้กรอกอีเมล์ที่ถูกต้องและติดต่อได้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ขอความกรุณาแจ้งล่วงหน้าภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ทางอีเมล์ด้านล่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ cl.deathtalk@gmail.com

โทร. 097 993 9964 (คุณโจ๋)

การเตรียมตัว

- สวมใส่เสื้อผ้าสุภาพ เคลื่อนไหวสะดวก

- นำกระบอกน้ำส่วนตัวมาด้วยค่ะ