อบรมทักษะกระบวนกรชุมชน
การใช้ไพ่ฤดูฝน online

 

 

เรียนรู้เครื่องมือดูแลจิตใจผู้ป่วยและผู้ดูแลผ่านการสำรวจความรู้สึกและความต้องการเพื่อนำไปใช้พูดคุยและรับฟัง

การรับฟัง คือเครื่องมือสำคัญในการดูแลจิตใจผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคลากรสุขภาพ การให้และรับความเห็นอกเห็นใจยังช่วยเยียวยา ช่วยแบ่งเบา และอาจนำไปสู่การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม

ชุมชนกรุณาฯ ได้พัฒนาไพ่ฤดูฝนเป็นเครื่องมือสนับสนุนการรับฟังผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคลากรสุขภาพ จึงเปิดอบรมทักษะการใช้เครื่องมือดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้ง 2 รุ่น ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2563 และ 1-3 มิถุนายน 2563

* ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรม

1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลจิตใจตนเอง ผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคลากรสุขภาพ

2.ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้ไพ่ฤดูฝนในการดูแลจิตใจผู้ป่วย ผู้ดูแล และบุคลากรสุขภาพในชุมชน

* กระบวนการ

1.เรียนรู้​ผ่าน​ โปรแกรม​zoom

2.ทำแบบ​ฝึกหัดผ่านประสบการณ์​

3.บันทึก​การเรียนรู้​ลงใน​Facebook​กลุ่ม

* เนื้อหา

1.ทำความรู้จักไพ่ฤดูฝน

2.แนวคิดชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี

3.เรียนรู้ความรู้สึก ความต้องการ

4.การฟัง การตั้งคำถาม

5.การดูแลจิตใจผู้ป่วยและผู้ดูแล

6.การดูแลตนเองของผู้นำสนทนา

รุ่นที่ 1: 22-24 พฤษภาคม 2563 

รุ่นที่ 2: 1-3 มิถุนายน 2563

เวลา

9.00 - 12.00 น. : เรียนรู้​ร่วมกันผ่านโปรแกรม Zoom

ช่วงบ่าย​ : ทำแบบฝึกหัด​ และเขียนบันทึก​การเรียนรู้​

รับสมัครรุ่นละ 16 คน

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม​กิจกรรม

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย Peaceful Death โครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี​ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)