ประชุมวิชาการ
ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี Compassionate Communities

 

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส) ซอยงามดูพลี

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและจากไปอย่างสงบ แม้ดูเหมือนเป็นภารกิจทางการแพทย์ แต่เราไม่อาจฝากภาระการดูแลที่สำคัญเช่นนี้ไว้เฉพาะแต่เพียงบุคลากรสุขภาพเท่านั้น ด้วยภาระงานที่มากล้นและข้อจำกัดหลายประการ นอกจากนี้ เพราะการดูแลความเจ็บป่วยและการตาย เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิต เป็นเรื่องที่ทุกคนควรมีส่วนรับผิดชอบตามความสามารถ การเข้ามารับรู้ความทุกข์และช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยผู้สูญเสีย นอกจากจะทำให้สังคมน่าอยู่และมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นแล้ว ยังทำให้ตัวเราและชุมชนมีความกรุณาต่อกันมากขึ้น มีศักยภาพที่จะรับมือกับความสูญเสียในรูปแบบอื่นๆ ได้มากขึ้นด้วย

ชุมชนกรุณา (Compassionate Communities) คือแนวคิดและปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว โดยการฟื้นคืนความกรุณาในใจคน คุณธรรมนี้จะผลักดันการลงมือช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและจากไปอย่างสงบ การสนับสนุนด้วยความกรุณานี้ทำได้หลายรูปแบบ ทั้งการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือครอบครัวทางตรง การสนับสนุนบุคลากรสุขภาพหรือหน่วยงานช่วยเหลือผู้ป่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับต่างๆ ให้สังคมไทยมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการอยู่ดีและตายดี

กลุ่ม Peaceful Death และภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการตายดี จึงจัดประชุมวิชาการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี เพื่อสร้างความเข้าใจแนวคิดชุมชนกรุณา ผ่านตัวอย่างรูปธรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 120 คน โดยประมาณ

ในการนี้ คณะผู้จัดงานประชุม เปิดรับสมัครผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้สนใจ เข้าร่วมในการประชุมวิชาการดังกล่าว จำนวน 30 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสะท้อนข้อคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนกรุณา โดยจะรับสมัครผ่านใบสมัครออนไลน์และการโทรสัมภาษณ์ รับสมัครภายใน วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 หรือจนกว่าจะครบจำนวน และแจ้งผลการสมัครในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ทางโทรศัพท์ คลิกเพื่อสมัครได้ ที่นี่