เวิร์คชอปสมุดเบาใจ:
ความต้องการของฉันเกี่ยวกับสุขภาพช่วงสุดท้ายและการตายดี

 

 

เวิร์คชอปสมุดเบาใจ: ความต้องการของฉันเกี่ยวกับสุขภาพช่วงสุดท้ายและการตายดี

ใช่หรือไม่ว่า เราทุกคนต้องการชีวิตที่ดี แม้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตก็ต้องการการตายดี

การตายดี จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ เช่น การฝึกทักษะสื่อสารเรื่องชีวิตและความตายกับคนใกล้ชิด การทำใจยอมรับความความเป็นจริงของชีวิต การรู้จักแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การเขียนเอกสารเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิต (Living Will) ทั้งนี้ วิธีหนึ่งในการเตรียมพร้อมสู่การตายดี คือ การเขียน "สมุดเบาใจ"

คณะทำงานจัดประชุมวิชาการ Palliative Care in Oncology จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เวิร์คชอปสมุดเบาใจ: ความต้องการของฉันเกี่ยวกับสุขภาพช่วงสุดท้ายและการตายดี วิทยากรโดยเครือข่ายพุทธิกา วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

>> กำหนดการ

8.30 น.       ลงทะเบียน

8.45 น.       ปิดรับลงทะเบียน*

เริ่มกิจกรรมเขียนสมุดเบาใจ วิทยากรจากเครือข่ายพุทธิกา

12.00 น.     เลิกกิจกรรม

>> การลงทะเบียน

- รับผู้เข้าร่วมอบรมจำกัดจำนวน 50 คน จากผู้เข้าร่วมประชุม และบุคคลผู้สนใจทั่วไป (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

- เนื่องจากเป็นการอบรมฟรีสำหรับบุคคลผู้สนใจ ทีมผู้จัดจึงไม่มีบริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน

- ผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/BhlKn4

> จัดโดย

สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

และสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย