โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ศูนย์เวชจริยศาสตร์ ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง