โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ทีมประคับประคอง (Palliative Care)